О НАМА

          КО СМО МИ?

          Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама (МНРО) је соц-хуманитарна организација која се бави заштитом лица са посебним потребама. Удружење окупља лица са сметњама у развоју и њихове родитеље, стручњаке различитих профила, који се професионално баве заштитом и оспособљавањем, као и других грађана који желе да помогну овој популацији.

 

          ЧИМЕ СЕ БАВИМО?

          Удружење пружа различите облике помоћи у виду: стручне, саветодавне, правне помоћи, пружа подршку родитељима деце са сметњама у развоју, као и одраслим лицима са сметњама у развоју у решавању свакодневних животних проблема, пружа материјалну помоћ социјално угроженим члановима у виду: новчане помоћи, хране, лекова, санитетског материјала, одеће, обуће и сл.

 

          КАДА ЈЕ УДРУЖЕЊЕ ОСНОВАНО?

          Иницијативни одбор за оснивање Удружења је одржан 21.05.1969. године у просторијама Основне школе "Иво Лола Рибар" на којем су пристствовали:
             - Ђорђе Панић - дефектолог,
             - Љубица Панић - дефектолог,
             - Кронић Јован - учитељ,
             - Олбина Јово - социјални радник,
             - Кронић Софија - наставник,
             - Павков Љубица - Управник Центра за социјални рад Сомбор,
             - Банковачки Ђорђе - социјални радник,
             - Прерадовић Даринка - педагог,
             - Војиновић Марија - психолог и
             - Марија Освалд - социјални радник.
          Удружење је основано 19. 06. 1969. године на оснивачкој Скупштини која је одржана у малој сали Градске куће у Сомбору под именом "Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним особама Сомбор. Први председник Друштва је била Љубица Павков социјални радник из Сомбора, а секретар је била Љубица Панић дефектолог из Сомбора. Друштво је функционисало као општинска организација при школи "Вук Караџић".
          Група родитеља и стручњака је 2001. године активирало рад .Удружења. Исте године Удружење је добило просторије од СО Сомбор у Месној заједници "Млаке". Ми смо простор адаптирали и привели га намени. То је сада мали, али лепо уређени кутак у којем се налази и наша библиотека играчака "Плетисанка".
          До 2000. године Удружење је радећи при школи "Вук Караџић" првенствено базирало свој рад на помоћи деци која су била обухваћена процесом образовања што се огледало кроз побољшање и унапређивање процеса образовања лица са сметњама у развоју. Сада се ангажујемо да кроз различите видове помоћи обухватимо што већи број лица са сметњама у развоју, а посебно децу која нису обухваћена процесом образовања. Залажемо се за побољшавање и унапређивање свих сегмената рехабилитације лица са посебним потребама, а посебно се ангажујемо на активној и планској социјализацији и интеграцији лица са сметњама у развоју у социјалну средину као посебно осетљиве и рањиве друштвене групе.

 

          ПОДРУЧЈЕ НА КОЈЕМ ДЕЛУЈЕМО?

          У претходном периоду посебну пажњу смо посветили подизању локалних капацитета родитеља и јачању организационе структуре Удружења. У периоду од 2001. до 2004. године Удружење је функционисало као међуопштинска организација на подручју општина Сомбор и Оџаци. Мотиви за проширивање активности Удружења и на Оџачку општину леже у чињеници да на територији општине Оџаци не постоји ни један организовани институционални облик збрињавања лица са сметњама у развоју, неорганизованост родитеља и непостојање иницијатива у решавању проблематике лица са сметњама у развоју. Удружење је од општинског одбора Социјалистичке партије Србије добило простор у Оџацима у којем смо отворили библиотеку играчака "Златна барка", која ради од 20. јануара 2004. године. Сада родитељи у Оџацима раде самостално.

 

          КАДА РАДИМО?

          Удружење ради сваког радног дана од 17 - 19 часова.

 

          КО РЕАЛИЗУЈЕ АКТИВНОСТИ?

          Све активности везане за Удружење реализују волонтерским радом: родитељи деце са сметњама у развоју, дефектолози, логопеди, психолози, педагози и други.

 

          КОЈИ СУ НАМ ПРИОРИТЕТИ?

          Активности обухватају откривање лица са сметњама у развоју, спровођење мера превенције и заштите, укључивање у адекватан третман кроз едукацију и рехабилитацију, професионално оспособљавање, запошљавање и интеграцију и социјализацију лица са сметњама у развоју.
          Путем јавних наступа у медијима дајемо информације о лицима са сметњама у развоју и њиховим потребама, а тиме утичемо на промене ставова и разбијање предрасуда локалног становништва о лицима са сметњама у развоју.

 

          МИСИЈА

          Мисија

          Унапређење права и положаја особа са тешкоћама у менталном развоју и њихових породица.

 

          ЦИЉ

          Основни циљ Удружења је:
стварање услова за квалитетан живот и активност без дискриминације особа са тешкоћама у менталном развоју, примерен степену њиховим способностима, могућностима, подизању свести о положају и правима, као и њихова укљеченост у све видове друштвеног живота.

 

          ЗАДАЦИ

          Ради остваривања својих циљева Удружење се бави следећим активностима:
             - Окупља родитеље, пријатеље, стручњаке, грађане, ради пружања организоване помоћи и заштите особа са тешкоћама у менталном развоју и помоћи њиховим родитељима;
             - Организује друштвени живот особа са тешкоћама у менталном развоју, путем оснивања спортских, културних и других друштава, клубова, секција и других облика активности;
             - Помаже стручан и научно-истраживачки рад из области инвалидности по позиву надлежних органа;
             - Предлаже надлежним органима доношење мера и прописа ради проширивања система рехабилитације и заштите особа са тешкоћама у менталном развоју којима ће се омогућити потребни услови, одговарајући начин школовања, професионално оспособљавање и социјална заштита ових особа;
             - Организује едукативни дневни центар и радионице ради свакодневног системског психофизичког развоја и активности деце са тешкоћама у развоју;
             - Активно се залаже и спроводи програме и мере у остваривању свеобухватне рехабилитације и заштите особа са тешкоћама у развоју;              - Ствара услове за формирање организација за запошљавање особа са тешкоћама у развоју и формира исте;
             - Залаже се за стварање услова за самостално становање уз подршку особа са тешкоћама у развоју и формира заједнице за становање;
             - Иницира и спроводи инклузивно образовање;
             - Развија заједништво са другим Удружењима у АП Војводини и Републици Србији, остварујући програмске активности;
             - Организује рехабилитацију и помаже процес рехабилитације особа са тешкоћама у менталном развоју, које организују надлежни органи, институције и организације;
             - Иницира примену и доношење аката којима се обезбеђује одговарајућа рехабилитација и ресоцијализација особа са тешкоћама у менталном развоју;
             - Помаже организовање заштите за особе са тешкоћама у развоју без родитеља или старатеља;
             - Путем предавања, обучавања, штампе, публикација, радија и телевизије, пропагира идеје спровођења превентивних мера за спречавање и откривање проблема у развоју;
             - Пружа пуну помоћ особама са тешкоћама у менталном развоју и њиховим породицама у решавању њихових личних проблема и коришћења законских права, а посебно проналажењу могућности запошљавања оспособљених лица за самостално привређивање;
             - Кроз сарадњу са другим органима, организацијама и удружењима ради на подизању властитих капацитета и капацитета других удружења;
             - Врши и друге активности које доприносе бољем и квакитетнијем животу особа са тешкоћама у менталном развоју.

 

          ПЛАНОВИ

          Удружење планира да у наредном периоду:
             - Што потпунија евиденција свих лица са сметњама у развоју;
             - Унапређење рада клуба родитеља;
             - Реализација спортско-рекреативних и културно-уметничких активности;
             - Отварање заштитних радионица;
             - Укључивање и запошљавање лица

 

          ВЕСТИ

3. децембара 2016. године

Обележили смо међународни дан особа са инвалидитетом. Кроз пригодне програме и реализацију креативних радионица на којима су деца показала своје креативне способности и вештине у музичком, ликовном и драмском изражавању. Организовали смо и спортске активности за децу.

 

10.4.2016 године

Сарадња на реализацији заједничких активности са Школом "Вук Караџић" је настављена и у овој години. Заједничким активностима су обухваћне ткачке и едукативне радионице које имају за циљ већи обухват деце и омладине са сметњама у развоју са циљем да се код њих развију знања и вештине потреба у свакодневном животу са акцентом на развијање радних способности и њиховом професионалном оспособљавању.

 

15.05.2016. године

Од 1. маја реализујемо пројекат "Шареницу" за који смо добили финансијску подршку од Покраинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију. Кроз пројекат је подржан рад ткачких радионица, које сад реализујемо са Школом "Вук Караџић". Радионице се реализују са омладином са сметњама у развоју у Дневном боравку и са децом школског узраста.

 

20.06.2015. године

Ишли смо на излет у Будимпешту и Сент Андреу. Излет је био организован за чланове Удружења и чланове њихових породица. У Будимпешти смо посетили Тропикаријум и велики акваријум који се налази у њему. Обилазили смо знамените зграде и споменике, као и мостове на Дунаву. После подне отишли смо у мали романтични градић Сент Андреу у којој смо посетили Музеј марципана и правослвне цркве.

 

 

Архива вести

          ДОНАТОРИ:


     Рад Удружења су помогли:

     - Министарство рада запошљавања,борачка и социјална питања Републике Србије,
     - Град Сомбор,
     - Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију у АП Војводини,
     - Јавно тужилаштво Сомбор,
     - Фонд за развој непрофитног сектора у АП Војводини и
     - Британска хуманитарна организација "Save the Children".